​ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Ieder bestelling of ondertekening van enige offerte opgesteld door Synovum ICT Solutions bvba houdt de uitdrukkelijke

aanvaarding in van onze verkoopsvoorwaarden door klant. In geen enkel geval kunnen bijgevolg de algemene

voorwaarden van de klant van toepassing zijn op bestellingen bij ons geplaatst. Behalve tegengestelde en wel

aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning

van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de

leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten

gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

3. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

4. De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens

opdracht ook. Extra kosten van spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. Bij afhaling brengt de

voorkeursbehandeling administratiekosten met zich mee. Levering is onderhevig aan het gangbare tarief.

5. Behoudens tegenstrijdige contractuele beschikkingen, zijn onze facturen te Hasselt contant betaalbaar binnen de 8

dagen na factuurdatum, mits acceptatie door onze kredietafdeling. Cheques, wissels of andere middelen van betaling

zijn steeds betaalbaar te Hasselt en brengen geen schuldvernieuwing voort.

6. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze

vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

7. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet

wordt hij als nietig en onbestaand beschouwd.

8. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal

het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar

worden en een intrest afwerpen van 10% per jaar. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk

aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met minimum van 40 Euro te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding,

uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

9. In afwijking van artikel 1583 BW blijft Synovum ICT Solutions bvba eigenaar tot de dag van de volledige betaling in

hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle

sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit

van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het

recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig

machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

10. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat

hem niet van hun toepassing.

11. Als verkoper wordt verstaan Synovum ICT Solutions bvba, als koper de klant.

12. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Hasselt,

voor zowel nationale als internationale transacties.

13. Wij willen de nadruk erop leggen dat bij een eventuele uitvoer van producten en documentatie van Amerikaanse

oorsprong de bepalingen van het US Department of Commerce opgevolgd moeten worden.